LV

Dainis Rožkalns

name:Dainis
surname:Rožkalns
pseudonym:Dūkuris
profession:mākslinieks
field:Grafika
creative organization:The Artists Union(from year of 1964)
residence:ējdzirnavas" Liepas pag., Cēsu raj.
year of birth:1928
year of death:2018
awards:Atzinības: diplomi u.c. grāmatu konkursos, ex libris izstādēs; Latvijas komjaunatnes prēmija 1970. (par stājgr. cikliem „Latviešu strēlnieka stāsts” un „Es stāstu savam dēlam”) . LPSR Nop. bagātais Mākslas darbinieks 1974; LPSR Augstākās padomes prezidija Goda raksti 1978. un 1988. gadā.
cv
Dzimis 14. 12. 1928. Valmieras apriņķa Arakstē (tagad. Lodes ciema Arakstē Valmieras raj.) vietējā pagasta rakstveža un vietējās skolas (Arakstes I pak. pamatskola) skolotājas ģimenē (Alfrēds un Anna Rožkalni).
Sakarā ar pagasta apvienošanu dzīves vietas maiņa uz Valkas apr. Lejas ciema „Meiriem” 1933.g.. Pēc tam 1940. gadā uz Cēsu apr. Drabešu pag. „Grūbām”.
Pamatizglītība: Galgauskas – Veišu, Ieriķu un Cēsu Pilsētas I pamatskola 1937.-1943.. Studijas Cēsu Skolotāju in-ta Fizikas – matemātikas fakultātē 1945-1950. Laborants Cēsu Skolotāju in-tā 1950-1951. Dienests Padomju armijā 1951-1953. Laborants Latvijas Valsts Fizik.kult.in-tā 1953-1957. Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā Grafikas fakultātē 1954-1960.
Laikraksta „Pionieris” mākslinieks 1959-1972. LPSR Kultūras ministr. Muzeju, tēlotājas mākslas un pieminekļu aizsardz. pārvaldes priekšn. vietnieks 1972-1976.
Latvijas Mākslas akad. pedagogs 1976-2000. (Pedagoģijas katedras vadītājs 1979., docents 1982., profesors 1989.) Kopš 2000. pensionārs. Sākot ar 1992. gadu pakāpeniska dzīves vietas maiņa no Rīgas uz Cēsu raj. Liepas pag..
creative biography
The Artists Union
Pirmā profesionālā saskarsme un padomi māksl. Kārļa Baltgaiļa un Ed.Jurķeļa studijās Cēsīs un Rīgā. 1945-1953. Studijas Latvijas Mākslas akadēmijā Graf. Fak. 1954-1960. Piedalīšanās prof. Mākslas izstādēs kopš 1958. Mākslinieku savienības biedrs 1964.
Izstāžu darbība Latvijā un ārzemēs – līdz šim aptuveni 300 izstādes. Stājgrafika, grāmatu ilustrācija, ex libris. Ilustr. un apdare apm. 60 grāmatām. Diplomdarbs: ilustrācijas latv.t. pasakai „Kurbads”, 1960., kokgrebums.
Vēlāk (1964) izdota kā Annas Sakses pasaka „Kalējdēls Kaspars” (jo „Kurbadu” Ņ.Hruščova laikā atzina par „nacionālistu”!!!)
Līdz šim 196 ex libris. (g.k. kokgrebumi).
Publikācija gada grāmatā „Contemporary internatuional Ex-libris artists” Portugal, 2006. (raksts – Ingrīda Burāne, +foto +23 ex libris).
Lielākais ilustrēšanas darbs: akad. Izdevums „Latviešu tautasdziesmas” I-IX sējumi 1979-2007.
Lietotās tehnikas: kokgrebums, kodinājums, spalvas zīmējums u.c..

Kopš aiziešanas no Mākslas akadēmijas 2000. gadā pakāpeniska aktīvas mākslas darbības izbeigšana. Epizodisks darbs grāmatu ilustrēšanā, ex libris gatavošanā, dalība vietējā kultūras dzīvē.